FINANCIRANJE PROJEKTA

Projekt EMPOWER FOR 21 se izvaja v sklopu programa Izobraževanje – krepitev virov, katerega nosilec je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. 

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi. Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP prispeva k zmanjšanju socialnih in gospodarskih razlik v Evropi ter h krepitvi bilateralnih odnosov z državami upravičenkami v srednji in južni Evropi ter ob Baltiku. Norveška tesno sodeluje z Evropsko unijo na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Skupaj z drugima dvema državama donatoricama je v petih zaporednih obdobjih financiranja med letoma 1994 in 2014 prek finančnih mehanizmov zagotovila sredstva v višini 3,3 milijarde EUR. Norveški finančni mehanizem, ki ga financira samo Norveška, je namenjen državam, ki so pristopile k Evropski uniji po letu 2003. Skupna višina sredstev v okviru Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2014–2021 znaša 1,25 milijarde EUR.

@EEANorwayGrantsSlovenia @EEANorwayGrants
#NorwayGrants #NorwayGrantsSlovenia #EducationProgramme

Prednostna področja Norveškega finančnega mehanizma

inovacije,
raziskave,
izobraževanje
in konkurenčnost
socialno vključevanje,
zaposlovanje mladih
in zmanjševanje revščine
okolje,
energija,
podnebne spremembe
in nizkoogljično gospodarstvo
kultura, civilna družba,
dobro upravljanje
ter temeljne pravice in svoboščine
pravosodje in
notranje zadeve