O projektu EMPOWER FOR 21

EMPOWER FOR 21 je projekt krepitve kadra v izobraževanju. Odgovarja na izzive družbe, ki od strokovnjaka v 21. stoletju zahteva tako kompetentnost na svojem področju, kot tudi služenje in soustvarjanje širše družbe z vodenjem in odzivi na temeljne izzive. Svetovna zdravstvena organizacija in druge zdravstveno-vzgojne organizacije definirajo kompetence, kot so vodenje, komunikacija, uporaba kritičnega razmišljanja, skrb za lastno dobrobit in duševno zdravje, kot odločilne kompetence strokovnjaka, ki se bo lahko primerno odzval na družbene izzive.

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je ustvariti dolgoročni program usposabljanja mentorjev in učiteljev v zdravstvu za krepitev kompetenc 21. stoletja. Program bo ob koncu projekta strnjen v t.i. kurikulum EMPOWER FOR 21 in bo prosto dostopen preko naše spletne strani. Po zaključku projekta si bomo partnerji prizadevali za trajnostno implementacijo kurikuluma in s tem za dvig kvalitete poučevanja v slovenskem visokošolskem prostoru.

Projekt je razdeljen na 3 vsebinske delovne sklope, v okviru katerih se bodo izvajala izobraževanja in usposabljanja predvsem v obliki delavnic.

Trajanje
projekta

Delovni sklop izobraževanj in delavnic za učitelje 

Certificirani učitelji bodo nato znanje nadalje prenašali na ostale zdravstvene delavce, izobraževanja pa bodo v nadaljnjih fazah projekta ponujena tudi širši zainteresirani javnosti. Projekt tako odgovarja na nujne potrebe visokošolskih institucij s področja zdravstva in izvajalcev javnih služb po izobraževanju usposobljenih kadrov prihodnosti s specifičnim opolnomočenjem kadrov in učiteljev.

Projekt se bo izvajal pod vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (UKC MB), v partnerstvu z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru (MF UM) in Norveško univerzo za znanost in tehnologijo (NTNU).